Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen of leveringen van al de artikelen die door ons worden verhandeld. Door het enkele feit van bestelling en/of acceptatie van de levering gaat de afnemer akkoord met deze voorwaarden met terzijdestelling van eventuele eigen inkoopvoorwaarden.

Offertes

Onze offertes zijn geheel vrijblijvend.

Prijzen

Voor de door ons geleverde artikelen gelden prijzen zoals die op het tijdstip van ontvangst van de bestelling van de afnemer in onze (online) prijslijst voor de desbetreffende categorie van afnemers waren vastgesteld.

De door de overheid toegestane en/of opgelegde prijswijzigingen mogen steeds worden doorberekend.

Aan het niet ontvangen/gelezen hebben van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend om tegen de oude prijzen bevoorraad te worden.

Tenzij schriftelijk anders overééngekomen luiden onze prijzen netto-contant.

Betaling

Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overééngekomen, zonder korting of schuldvergelijking plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetgeen betekent dan ingeval van girale betaling het verschuldigde binnen 14 dagen moet zijn bijgeschreven op onze bankrekening.

Bij overschrijding van de genoemde termijn zijn wij gerechtigd aan de afnemer rente te berekenen voor iedere maand of gedeelte van een maand dat de afnemer met zijn betalingsverplichting in gebreke is. De verschuldigde rente wordt berekend aan de hand van een maandpercentage van 1%. Wij behouden ons het recht voor jegens afnemers, die de genoemde betalingstermijn overschrijden, een kortere termijn te stellen of zelfs contante betaling te vorderen voor elke levering, waaronder mede wordt begrepen betaling tegen levering onder rembours.

In het geval dat de afnemer failliet wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, alsmede indien de vennootschap van de afnemer wordt ontbonden of het door de afnemer uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt, worden alle door de afnemer aan ons verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en hebben wij tevens het recht gesloten koopovereenkomsten te annuleren of ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te vorderen, indien daartoe gronden bestaan.

Eventuele overeengekomen bonus- en/of kortingsafspraken worden toegekend onder de opschortende voorwaarde dat alle verschuldigde bedragen tijdig aan ons zijn voldaan.

Levering

De leveringen geschieden in het algemeen zo spoedig mogelijk na opgave van de bestelling, volgens het reeds bekendgemaakte bestel- en leveringsschema. Opgave van leveringstermijnen geschiedt slechts bij benadering. Overschrijding van de gebruikelijke leveringstermijnen geeft de afnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, niet het recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

Wij zijn gerechtigd bestellingen in combinatie of in gedeelten uit te voeren. Tevens behouden wij ons het recht voor, voor de door ons af te leveren goederen — zowel voor elk artikel afzonderlijk, als voor de bestelling in z'n geheel — minimumhoeveelheden te bepalen.

De facturering voor het geleverde en de creditering voor de retouren geschieden aan de hand van de bij de aflevering door ons aan de afnemer verstrekte geleidebonnen. Indien de afnemer op het tijdstip van levering niet aanwezig is, en de geleidebon niet ter goedkeuring door de afnemer ondertekend kan worden, gelden de geleverde en/of retour genomen artikelen en emballage, zoals vermeld op de geleidebon, als bindend.

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres. Het behoort niet tot onze werkzaamheden om het vervoer of verplaatsen van de geleverde goederen op het terrein of binnen de bedrijfsruimten van de afnemer te verzorgen.

De keuze van de wijze van vervoer van te leveren goederen is aan ons. Op het moment van levering gaat het risico van de geleverde goederen over op de afnemer. Onder goederen worden tevens verstaan, eventuele door ons ter huur aangeboden materialen.

Indien het vervoer op wens van de afnemer op een andere wijze als bovenbedoeld plaats heeft, geschiedt zulks buiten elke aansprakelijkheid onzerzijds. In zodanig geval, alsook indien de goederen door of vanwege afnemer aan ons bedrijf wordt afgehaald, heeft de levering plaats op het moment dat de goederen op het voor het betreffende vervoer gebezigde vervoermiddel zijn geladen.

De afnemer verbindt zich ons of onze vervoerders binnen de bij ons normale geldende werktijden in de gelegenheid te stellen goederen aan zijn adres af te leveren en retouren mee te nemen en daarbij al het mogelijke te doen om wachttijden voor ons of onze vervoerders te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Bij het lossen en in ontvangst nemen van onze goederen en het laden van retouren zal de afnemer om niet hulp verlenen. Mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks en ook de nodige mankracht zullen door afnemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Buiten Harmelen brengen wij een bijdrage in de door ons gemaakte transportkosten in rekening van € 4,95 per levering. Eventuele door de overheid toegestane en/of opgelegde tariefswijzigingen mogen steeds worden doorberekend.

Wij zijn niet gehouden enige leveringsverplichting te vervullen, zolang de afnemer tegenover ons zijn betalingsverplichting (zie: betaling) niet heeft nageleefd, zulks onverminderd ons recht in dat geval ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen, met vergoeding van alle kosten, schaden en interest.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen.

Indien wij door overmacht onze leveringsverplichtingen niet kunnen nakomen, kunnen wij de gesloten overeenkomst annuleren zonder tot het vergoeden van enige schade verplicht te zijn.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: annulering van toeleveringscontracten dan wel verhindering van de aanvoer van door ons benodigde artikelen, storingen in ons bedrijf, belemmering van de normale middelen van vervoer, excessieve tijdelijke stijging van de vraag naar onze artikelen.

Reclames

Reclames betreffende de door ons geleverde goederen en/of toegezonden facturen, behoren door de afnemers binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk of telefonisch bij ons te worden ingediend. Reclames rechtvaardigen in geen geval vrijstelling of uitstel van de betaling van de factuur.

De afnemer is verplicht alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van onze artikelen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gebreken aan onze artikelen, die te wijten zijn aan onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege de afnemer.

Reclames met betrekking tot de aangebrachte houdbaarheidsdatum kunnen enkel geschieden op het moment van levering.

Breukvergoeding zal slechts worden verstrekt indien er beschadiging van de artikelen bij aflevering door onze expeditie wordt geconstateerd, en als zodanig op de geleidebon wordt vastgelegd.

Retournering van volle goederen kan alleen geschieden na toestemming van onze verkoopafdeling.

Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom voor van de geleverde goederen, totdat de facturen met renten en kosten, betrekking hebbende op de levering van de bedoelde goederen, geheel zijn voldaan. Zolang zulks niet is geschied, houdt de afnemer de bedoelde goederen van ons onder zich.

De afnemer heeft het recht om, ook zolang hij niet door betaling eigenaar van de geleverde goederen is geworden, de goederen binnen de gebruikelijke bedrijfsuitoefening aan derden te leveren.

Wij hebben het recht om bij ernstige wanprestatie met betrekking tot de betaling van de op die goederen betrekking hebbende facturen, zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing, de onmiddellijke afgifte van de ons toebehorende goederen te vorderen. Zodra wij een dergelijke vordering hebben gedaan, heeft de afnemer niet langer de bevoegdheid de goederen aan derden te leveren dan wel aan derden in pand te geven dan wel er op andere wijze over te beschikken.

Indien de afnemer, van wie wij op grond van het gemaakte eigendomsvoorbehoud goederen terugvorderen, de facturen voor geleverde goederen ten dele wel en ten dele niet heeft betaald, geldt tussen de partijen dat de onder de afnemer aanwezige drankenvoorraad de niet betaalde facturen betreft.

Emballage

Alle emballage zoals fusten, kisten, flessen, tanks, pallets, etc., voor zover niet bestemd voor éénmalig gebruik, blijft ondanks betaling van statiegeld eigendom van onze drankenhandel of van de aan ons toeleverende drankenindustrie.

De afnemer is niet bevoegd de vorenbedoelde emballage aan derden in eigendom over te dragen, dan wel deze emballage voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd is, te gebruiken.

Retouremballage dient ons gesorteerd in de daarvoor bestemde kisten en mogelijke andere verpakkingsmiddelen aangeboden te worden. Onze expeditie heeft de bevoegdheid om ongesorteerde emballage bij de afnemer achter te laten indien als zodanig aangeboden.

Elke afnemer blijft verantwoordelijk voor de hem geleverde emballage volgens de door onze administratie bijgehouden emballagerekeningen. Retouremballage dient compleet en onbeschadigd te worden aangeboden op een voor onze expeditie goed bereikbare plaats.

De door ons geleverde emballage wordt, mits in goede staat aangeboden, teruggenomen tegen de in rekening gebrachte waarde.

Geschillenregeling

Op alle overeenkomsten met de afnemer is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Utrecht, tenzij een andere rechter bevoegd is op grond van dwingend-rechtelijke bepalingen of wij de voorkeur geven aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de afnemer.

Alle kosten noodzakelijk om een afnemer tot nakoming van deze voorwaarden te verplichten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand en incassobureaus, komen ten laste van de afnemer te wiens aanzien deze kosten zijn gemaakt. Incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering, met een minimum van € 75,00, en zijn direct verschuldigd indien op de uiterste betaaldatum niet is betaald.

Op bedingen, afwijkend van deze bepalingen, kan slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover zij door ons schriftelijk zijn aangegaan.  

Deze voorwaarden kunnen door ons te allen tijde worden aangevuld en/of gewijzigd. 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VAN DRANKENHANDEL MULCO B.V.,

gevestigd aan de Energieweg 13 te Harmelen,

zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder registratienummer 30040393